Gravplatser 

Gravplatser

I begravningsavgiften ingår gravplats eller motsvarande på en allmän begravningsplats under en tid av 25 år. Det finns olika slags gravplatstyper. Inom Jämjö pastorat finns det kistgravar, urngravar och plats i minneslund.


Av dessa är kistgravar och urngravar platser med så kallad gravrätt där man tecknar gravrättsinnehavare. Till rättigheterna hör att att smycka gravplatsen och att efter godkännande av huvudmannen montera en gravsten eller annan fast anordning. Att sätta upp en gravsten är frivilligt. En gravrättsinnehavare kan sätta ljus och blommor även om det inte finns en gravsten. Gravrättsinnehavaren är skyldig att hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick. Hen är också skyldig att säkerhetsställa att gravanordningen inte utgör en säkerhetsrisk. Åtgärder på gravanordningen bekostas av gravrättsinnehavaren. 

Minneslunden är en gravplats utan gravrätt med plats för flera gravsättningar inom samma område. Platsen för gravsättning är inte markerad utan detta är en anonym gravplatstyp där nedsättning av aska görs av kyrkogårdspersonalen utan närvaro av de anhöriga. I minneslunden finns en särskild anvisad plats för utsmyckning där man kan sätta blommor  eller tända ett ljus. 

Begravningslagen ger även möjlighet till att få askan av en anhörig strödd över land eller hav. En ansökan om tillstånd kan inte göras i förväg utan först när det finns en avliden. Ansökan görs via www.lansstyrelsen.se


Våra kyrkogårdar

Inom Jämjö Pastorat finns 7 st kyrkogårdar: Jämjö, Ramdala, Sturkö, Tjurkö, Kristianopel, Avaskär och Torhamns kyrkogård. Nedan följer en förteckning av vilka sorters gravplatser som finns på varje kyrkogård. Har du frågor angående gravplatser eller annat ärende angående våra kyrkogårdar kan du kontakta expeditionen mån-fre 10-12, på tel: 0455- 31 34 40. Du kan även kontakta respektive kyrkvaktmästare, telefonnummer hittar du här!

Jämjö kyrkogård- kistgravar, urngravar och minneslund. 

Ramdala kyrkogård- kistgravar, urngravar och minneslund.

Sturkö kyrkogård- kistgravar, urngravar och minneslund. 

Tjurkö kyrkogård- kistgravar, urngravar och minneslund.

Kristianopels kyrkogård- kistgravar och urngravar.  

Avaskär kyrkogård- kistgravar, urngravar och minneslund.

Torhamns kyrkogård- kistgravar, urngravar och minneslund.


Information om provtryckning av gravstenar på Kristianopels kyrkogård


Vi vill informera om att provtryckning av gravstenar kommer att ske på Kristianopels kyrkogård med start våren 2022. Som församling är vi skyldiga att se till att begravningsplatserna är en säker miljö både för våra besökare och anställda.

CGK Centrala Gravvårdskommittén rekommenderar att gravstenar över 30 cm ska provtryckas var femte år. Kraven som ska uppnås för en säker gravvård som ska stå stabilt och utan fallrisk är följande:

  • Tåla ett tryck på 35 kg utan att luta mer än tillåtande vinkelgrad
  • Inte luta mer än tillåtande vinkelgrad (baserad på stenens höjd)
  • Ha minst två dubbar av tillräckligt uthållig hållfasthet och med anpassning till hålen i stenen och sockeln. Vården ska kunna lyftas av.

Om gravvården består av flera delar, ska samtliga delar vara dubbade och tåla testlasten.

Skulle det vara så att er gravanordning inte går igenom besiktningen kommer stenen att läggas ner på gravplatsen. I de fall där gravrättsinnehavare finns kommer dessa att bli informerade via brev. Övriga gravrätter kommer att skyltas. Det är gravrättsinnehavarens ansvar att hålla sin gravplats i ordnat och värdigt skick, vilket omfattar att gravanordningen är säkert monterad, 7 kap. 3 § begravningslagen. Därför kommer gravrättsinnehavaren i så fall ombedjas att ordna så gravanordningen får en säker montering.

Vid frågor kontakta gärna Jämjö pastorat på tel: 0455-31 34 40.