ORGANISATION

Sofia Hidling
Sofia Hidling

Förtroendevalda

Alla medlemmars inflytande på hur Jämjö pastorat ska förvaltas och utvecklas sker genom kyrkovalet som sker vart fjärde år. Genom valet tillsätts ledamöter i kyrkofullmäktige. Kyrkofullmäktige väljer i sin tur kyrkoråd och fem församlingsråd. 

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är pastoratets högsta beslutande organ. I Jämjö pastorat finns det 25 ledamöter i fullmäktige och ordförande heter Sofia Hidling. Vice ordförande är Birger Wernersson. Kyrkofullmäktige tar beslut i principiella ärenden och i ärenden som är av större vikt exempelvis budget, fastställande av årsredovisning och kyrkoavgift. Sammanträdena i kyrkofullmäktige är offentliga. 


Kyrkorådet

Kyrkorådet är pastoratets "styrelse" och ordförande i kyrkorådet är Carina Dahlberg Olsson. Vice ordförande är Börje Nilsson. Kyrkorådets uppdrag är att förvalta verksamheten och verkställa beslut inom ramen som kyrkofullmäktige bestämt. Totalt finns det elva ledamöter i kyrkorådet. Protokoll från kyrkorådets möten finns i arkivet på kansliet i Jämjö församlingshem. 


Församlingsråd

För varje församling finns ett församlingsråd. Kyrkorådet i Jämjö pastorat har beslutat att uppmana församlingsråden att verka för att, i samråd med kyrkoherden eller den denne utser, utveckla det lokala gudstjänstlivet, utveckla diakonin, öka det ideella engagemanget och genom olika aktiviteter arbeta utifrån devisen att "Föra kyrkan ut på byn och byn in i kyrkan".  

Ordförande i de olika församlingsråden:

  • Jämjö - Carina Dahlberg Olsson 
  • Kristianopels - Jennie Olsson
  • Ramdala - Kerstin Johansson
  • Sturkö - Maria Appelskog
  • Torhamn - Eva Rundberg

Jämjö församlingsråd

Ramdala församlingsråd

Sturkö församlingsråd

Kristianopel församlingsråd

Torhamn församlingsråd