Begravningspastoral

Begravningspastoral för Jämjö pastorat

Förvaring av kistor och askor

Kistor och aska efter avlidna förvaras i bårhus. I vissa fall förvaras urnor i kassaskåp i väntan på gravsättning. De som vistas i dessa lokaler uppträder med värdighet. 

Urnor hämtas på krematoriet av utsedda personer på delegation, som kvitterar dessa. Därefter lämnas de till vaktmästarna i den församling där gravsättning skall ske. Vaktmästarna kvitterar och kontrollerar namnen. Speciella väskor används vid hämtandet av urnorna. Vaktmästarna och begravningsbyråerna har tillgång till berörda lokaler. 

Visning av gravplats

Vaktmästarna visar anhöriga lediga gravar samt upplyser om när graven kan tas i bruk, om gravsättningar tidigare har ägt rum, möjlighet att lämna graven till kyrkogårdsförvaltningen för skötsel med mera. Vid visningen bär vaktmästarna vårdad arbetsklädsel. Om visningen sker på söndagen efter gudstjänsten gäller mörk kostym.  

Administrativa rutiner

Pastorsexpeditionen tar emot beställningar måndagar-fredagar på expeditionstid. Beställningen görs av begravningsbyråerna varefter förvaltningsassistenten för gravärenden bokar in begravningen, tid, plats, präst, musiker, vaktmästare, gravplats samt eventuell lokal för minnesstund. Begravningsblanketter lämnas till de som skall utföra begravningen. Förvaltningsassistenten har de befogenheter som krävs för bokningen. 

Intyg för gravsättningen inkommer via post och datumstämplas. Gravrättsinnehavaren ger sitt tillstånd, i de flesta fall muntligt, men även skriftligt enligt särskild blankett för medgivande av gravsättning. 

Höga maskinljud vid begravning och urnsättning 

Under pågående begravningar undviks, för det mesta, trimmers, gräsklippare och traktorer. I stället utför personalen "tysta jobb", exempelvis gravskötselarbeten. I våra församlingar är alla vaktmästare medvetna om när begravning pågår. 

Transport av kista och urna

Kistor transporteras på katafalk. Urnor utifrån kommer via post. Antalet kistor som transporteras samtidigt är beroende av begravningsbilens storlek och ombesörjs av begravningsbyråerna. Respekt och vördnad för ett passerande begravningsfölje visas genom att man stannar upp. 

Gravgrävning

Kontroll av att det är rätt gravplats sker genom data eller gamla gravböcker. Ur arbetsmiljösynpunkt måste det vara två medarbetare på plats vid gravgrävning. Kistdjupet kontrolleras med mätsticka. Problem finns på vissa kyrkogårdar. Exempelvis Tjurkö kyrkogård, som företrädesvis bör användas bara för urngravar. Kistgravar grävs med maskin. Ibland för hand på gamla delar av kyrkogården, där man inte kommer fram med maskin. Jorden läggs antingen i en låda eller körs undan. Borttagna gravstenar läggs på tom grav intill. Graven kläds med ett grönt skynke. Grävning sker ca två dagar före begravningen. Om vatten finns i graven sker pumpning eller att man lägger granris. Graven täcks med planka. Påträffade kist-och benrester läggs ner först vid igenläggandet. Urnor som måste flyttas hanteras på ett värdigt sätt. Urngrav grävs samma dag med jordborr eller spade. Jorden förvaras i en skottkärra, som står dold. Urngraven är täckt med trälock och klätt i grönt skynke. 

Värdig sänkning av kista och askurna

Kistan sänks i graven med sänkband. Urnor sänks i graven med snöre. Urnan sänks av präst, anhörig eller vaktmästare. Personalen bär mörk klädsel. 

Nedgrävning av aska

Askgravar finns inte inom pastoratet. Minneslundar: askan grävs ner. Keramikidentiteten tas inte bort innan gravsättningen. 1-4 askor gravsätts samtidigt. Askorna blandas inte med varandra. Enbart påsen gravsätts. Marken återställs genom att grästovorna läggs tillbaka. Gravsättningarna i minneslundarna sköts av kyrkvaktmästarna och sker tidigt på morgonen. Några dagar efter gravsättningen skickas ett minnesbrev till de anhöriga där det framgår vilken dag som gravsättning ägt rum. 

Återfyllning av grav

Återfyllning av såväl kistgrav som urngrav sker direkt efter akten. Ur arbetsmiljösynpunkt måste det alltid vara två medarbetare på plats vid återfyllning. Graven återfylls av tidigare uppgrävd jord. Graven återfylls varsamt för hand, först runt själva kistan, därefter tills kistan är täckt. Därefter fylls antingen för hand eller varsamt med maskin. Översta lagret packas med hjälp av packare. Sedan blommorna vissnat återställs graven med att grästorvorna läggs tillbaka. Det är ytterst sällsynt att kistan går sönder. För att ta bort rasskydd måste vaktmästarna gå ner i graven. Kistdekoration skall lyftas av före sänkningen. Gravkulle? Detta varierar på de olika kyrkogårdarna inom pastoratet. Sedan grav lagts igen räfsas det runt den och även på intilliggande gravar om dessa beträtts i samband med avskedstagande. Kransar och blommor får ligga kvar på graven tills de vissnat, minst en vecka. Därefter läggs de i container för deponi. Gravstenar återmonteras normalt inom ett par månader, beroende bland annat på vilken årstid som gravsättningen ägt rum. 

Administrativa rutiner

Platsen för kistan/urnan förs in i digitalt register. Gravsättningsintyg skickas via post till skatteverket. Gravbrevet och minnesbrevet skrivs under av förvaltningsassistenten och skickas till närmast anhörig. 


Antagen av Jämjö kyrkoråd den 26 okt 2015

Kyrkoherde Patrik Magnusson

Skriv din text här ...