GDPR

Så behandlar Svenska kyrkan dina personuppgifter

Din personliga integritet är viktig för oss och därför vill vi informera om var dina personuppgifter hämtas ifrån, hur vi använder dem och vilka rättigheter du har.

Svenska kyrkan är Sveriges största medlemsorganisation och behandlar personuppgifter om väldigt många personer. Juridiskt sett består Svenska kyrkan av flera olika delar, som bland annat kyrkokansliet, stift, pastorat och församlingar.

På den här sidan kan du läsa om kyrkokansliets behandling av personuppgifter. Om du exempelvis vill veta hur din eller någon annan församling hanterar dina personuppgifter så är du välkommen att kontakta församlingen.

För att du enkelt ska kunna få en överblick av kyrkokansliets behandling av just dina personuppgifter har vi sorterat in behandlingarna under tre olika personkategorier:


Dataskydd

Vi strävar efter att behandla dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Därför har vi, i likhet med många andra stora organisationer och myndigheter, ett pågående projekt i syfte att anpassa våra behandlingar till dataskyddsförordningen.

Kontaktuppgifter:

Personuppgiftsansvarig: Trossamfundet Svenska kyrkan, org. nr. 252002-6135, 751 70, Uppsala

Kyrkokansliet (Trossamfundet Svenska kyrkan) har utsett dataskyddsombud. Om du har frågor, synpunkter eller vill lämna in en begäran om att utöva dina rättigheter kan du mejla till: Kyrkokansliet.dataskyddsombud@svenskakyrkan.se.

Du kommer i normalfallet att få svar inom 30 dagar från det att din begäran mottagits.

Om du har frågor eller klagomål som gäller hur din eller någon annan församling hanterar dina personuppgifter så kontakta vänligen församlingen. Detta gäller även om du vill lämna in en begäran om att utöva dina rättigheter.

Om du inte skulle vara nöjd med hur vi hanterat din begäran har du alltid rätt framföra klagomål till Datainspektionen.

Denna informationstext kommer att uppdateras löpande.

Medlemmar i Svenska kyrkan

Som medlem i Svenska kyrkan är du en del av en församling. Församlingarna erbjuder bland annat dop, konfirmationer, vigslar och begravningar, och firar gudstjänster, mässor och andakter.
Kyrkan ordnar också aktiviteter som öppna förskolor, ungdomsgrupper, pensionärsträffar, och språkcaféer. För att församlingarna ska kunna erbjuda det här till våra medlemmar måste både de och kyrkokansliet centralt behandla vissa personuppgifter.


Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar bland annat namn, kontaktuppgifter, personnummer, civilstånd, tillhörighetsuppgifter, medlemstyp, folkbokföringsdatum, diarienummer för hindersprövning, löpnummer och blankettnummer gällande kyrkliga handlingar.

För vårdnadshavare vars barn är medlem behandlar vi exempelvis uppgifter om namn, personnummer, kontaktuppgifter, civilstånd, tillhörighetsuppgifter och kyrkouppgifter.

I samband med begravning behandlar vi relationspersonens namn, personnummer och information om vilken typ av anknytning personen hade med den bortgångna.


Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behöver föra register över vilka som tillhör Svenska kyrkan för att kunna administrera medlemskapet och ta ut kyrkoavgiften.

Vi behandlar också dina personuppgifter för att kunna kommunicera med dig som är medlem i Svenska kyrkan och för att du ska kunna delta i kyrkliga val. Ifall du som medlem är omyndig förekommer det att vi behandlar uppgifter om vårdnadshavare för att kunna kommunicera med dig, exempelvis vad gäller församlingens verksamhet.

Vi måste även behandla dina och i vissa fall dina familjemedlemmars personuppgifter inför, under och efter utförandet av kyrkliga handlingar, exempelvis för att kunna hantera administration kring konfirmation, dop och vigsel.


Laglig grund

I de flesta fall behandlar vi dina uppgifter på grund av rättslig förpliktelse som hänför sig till Lagen om Svenska kyrkan, 1998:1591; Lagen om avgift till registrerat trossamfund 1999:291 samt Lagen om trossamfund 1998:1593.

I vissa fall baserar vi våra behandlingar på berättigat intresse, såsom när det gäller dop och andra kyrkliga handlingar.


Lagringstid

Vi behandlar dina personuppgifter under tiden du är medlem i Svenska kyrkan. I vissa fall fortsätter vi att behandla dina uppgifter även efter att du har upphört att vara medlem.

 • Vi behandlar utträdda medlemmar under tre månader efter utträdet
 • Vi behandlar avregistrerade under tre månader efter avregistreringen
 • Vi behandlar temporärt lagrade under sex veckor från det att informationen inhämtades
 • Vi behandlar avlidna medlemmar under två år efter dödsdagen
 • Vi behandlar barn som är antecknade i avvaktan på dop i fyra månader

Svenska kyrkan är även skyldig att registrera och arkivera handlingar, vilket innebär att vi i vissa fall vidarebehandlar dina personuppgifter för arkivändamål av allmänt intresse. Här kan du läsa mer om detta.


Mottagare

Personnummer och tillhörighetsuppgifter lämnas ut till Skatteverket, som i enlighet med 16 § lagen (1998:1593) om trossamfund, hjälper Svenska kyrkan med bestämmande, debitering och redovisning av avgifter från medlemmar samt med att ta in avgifterna.

Personuppgifterna kan kommas att lämnas ut i enlighet med Svenska kyrkans offentlighetsprincip, vilken framgår dels av 11 § lagen om Svenska kyrkan, dels av kapitel 53 och 54 i kyrkoordningen.
Uppgifterna behandlas även av IT-leverantörer och kan vidare komma att överföras till Svenska kyrkans utlandsförsamlingar varav några ligger i tredje land.


Varifrån kommer uppgifterna?

Inför kyrkliga handlingar hämtas personnummer direkt från den registrerade eller dess vårdnadshavare. I övrigt hämtas personers kontaktuppgifter från folkbokföringen.

Vi behandlar personuppgifter om personer som inte är medlemmar av skäl som hänför sig till kommunikation med våra medlemmar och administration kring begravningar.

E-post

Så behandlar vi dina uppgifter om du skickar e-post till oss

Inkommande e-post innehåller i regel personuppgifter. Om du skickar e-post till oss kommer vi att behandla dina personuppgifter genom att läsa, lagra och hantera ditt meddelande samt genom att i förekommande fall föra det vidare till rätt mottagare inom Jämjö pastorat. De personuppgifter som behandlas av oss i detta syfte är de som du anger i ditt e-postmeddelande. Vanliga exempel på personuppgifter som inkommer till oss på detta sätt är namn, e-postadress, telefonnummer och befattning. Om du nämner ditt medlemskap i Svenska kyrkan innebär detta att vi även behandlar uppgifter om din religiösa åskådning.

Den lagliga grunden för denna behandling är en utförd intresseavvägning, där vi har gjort bedömningen att vårt (och ditt) intresse av att e-postmeddelandet hanteras och besvaras väger tillräckligt tungt för att rättfärdiga behandlingen av dina personuppgifter. Så länge ditt meddelande inte övergått till att omfattas av ett ärende med en annan laglig grund har du en rätt att invända mot fortsatt behandling. Då kommer vi att radera alla meddelanden innehållande dina personuppgifter, såvida vi inte har en skyldighet att spara ett eller flera av dem enligt lag eller det finns någon annan berättigad anledning att spara dina meddelanden.

Efter att kommunikationen/ärendet har avslutats kommer vi, beroende på innehållet i ditt e‑postmeddelande, antingen radera meddelandet eller arkivera det i enlighet med tillämpliga arkivbestämmelser.

Om du nämner någon annan person i ett e-postmeddelande till oss behandlas även sådana personuppgifter med stöd av en intresseavvägning, men det kan vara svårt eller till och med omöjligt för oss att informera individen om att dennes personuppgifter behandlas i detta fall. Ta hand om dina medmänniskor och nämn endast andra personer än dig själv om du anser att det är nödvändigt.

Begravningsverksamheten

Information om behandling av personuppgifter 

En församling, ett pastorat eller samfällighet inom Svenska kyrkan som anordnar och håller allmänna begravningsplatser för dem som är folkbokförda inom ett visst geografiskt avgränsat förvaltningsområde kallas i denna information för församling.

Församlingen ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter inom begravningsverksamheten. Församlingen erbjuder även i vissa fall tjänster i samband med begravningsverksamheten och ansvarar även då för behandlingen av dina personuppgifter.Personuppgiftsansvarig

Pastorat: Jämjö

Adress: Torhamnsvägen 8

Telefon: 0455-313440

E-post: jamjo.pastorat@svenskakyrkan.se

Pastoratet har ett dataskyddsombud som övervakar att personuppgifter hanteras på ett korrekt sätt. Kontakta vårt dataskyddsombud genom ovanstående kontaktuppgifter.

Behandling av personuppgifter i begravningsverksamheten

Personuppgifter som behandlas

I vissa fall gör du en framställan till oss i frågor som rör begravningsverksamheten och som församlingen måste ta ställning till. Församlingen har enligt förvaltningslagen en skyldighet att ta reda på vem du är och kontaktuppgifter till dig. Om du inte anger dina personuppgifter kan församlingen inte pröva din framställan.

Församlingen har också en skyldighet att utreda ärendet och registrera de handlingar som har betydelse i ärendet. De personuppgifter som du har uppgivit till oss kan komma att framgå av beslutet. I vissa fall förekommer så kallade känsliga personuppgifter.

Handlingar som förekommer i begravningsverksamheten är allmänna handlingar och dina personuppgifter kan komma att behandlas och lämnas ut till allmänheten med stöd av offentlighetsprincipen.

Ändamål och laglig grund för behandlingen

Ändamålet med behandlingen är att fullgöra församlingens förpliktelser enligt lag och utföra uppgifter inom ramen för församlingens skyldighet att bedriva begravningsverksamhet.

De lagliga grunderna för behandlingen sker med stöd av begravningslagen, förvaltningslagen, tryckfrihetsförordningen och offentlighet- och sekretesslagen. Församlingen behandlar personuppgifter med stöd av en rättslig förpliktelse, med stöd av ett allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning. Känsliga personuppgifter behandlas för att ärendet ska kunna handläggas. Den rättsliga grunden för behandlingen av känsliga personuppgifter är viktigt allmänt intresse.

Behandling av personuppgifter vid begravningsgudstjänst och gravskötselavtal

Personuppgifter som behandlas

I vissa fall begär du att en begravningsgudstjänst ska hållas. Det kan också vara så att du vill ingå ett gravskötselavtal med församlingen. I sådana fall behandlar församlingen kontaktuppgifter och betalningsinformation som rör dig. Om du inte anger dina personuppgifter kan församlingen inte pröva din begäran eller ingå ett avtal.

Handlingar som förekommer inom Svenska kyrkan är offentliga enligt handlingsoffentligheten för Svenska kyrkans handlingar. Dina personuppgifter kan komma att behandlas och lämnas ut till allmänheten med stöd av handlingsoffentligheten för Svenska kyrkans handlingar.

Ändamål och laglig grund för behandlingen

Den lagliga grunden för behandling är att församlingen behandlar personuppgifter med stöd av ett avtal med dig.

Behandlingen som sker med anledning av handlingsoffentligheten för Svenska kyrkans egna handlingar sker för att fullgöra en rättslig förpliktelse som församlingen har alternativt med stöd av ett allmänt intresse.

Mottagare av personuppgifter

Församlingen kan komma att dela dina personuppgifter med andra. Församlingen kan komma att dela dina personuppgifter med följande:

 1. Allmänheten. Eftersom församlingen har en skyldighet att lämna ut handlingar kan mottagare från allmänheten bli mottagare av information om personuppgifter om de inte är skyddade av sekretess.
 2. Andra församlingar. Ibland går flera församlingar inom Svenska kyrkan samman. I sådana fall kan personuppgifter komma att mottas av en annan församling inom Svenska kyrkan som blir mottagare av personuppgifter.
 3. Offentliga personregister. I vissa fall kontrolleras personuppgifter automatiserat som du lämnar mot offentliga register som blir mottagare av dina personuppgifter.
 4. Myndigheter och begravningsombud. Myndigheter och utsett begravningsombud kan komma att få del av personuppgifter om dig om det krävs enligt lag. Ett begravningsombud övervakar församlingens verksamhet för att granska hur församlingen tar till vara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan.
 5. Motpart. Om församlingen anser att en motpart ska få yttra sig i ett ärende efter framställan från dig, får motparten del av dina personuppgifter.
 6. Rådgivare. Församlingen tar i vissa frågor hjälp av rådgivare för att kunna fullgöra sina skyldigheter enligt lag. Personuppgifter ges endast ut om det är nödvändigt för att fullgöra uppdraget. Rådgivare i frågor som rör begravningsverksamheten är bl.a. Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation men församlingen kan också komma att använda sig av andra ombud.
 7. Revisor och bank. Den revisor som anlitats av församlingen kan komma att få del av personuppgifter om dig. Om du tillhandahåller betalning kan även vår bank få del av dina personuppgifter.
 8. Mottagare vid beslut om begravningsgudstjänst. Beslut om hållande av begravningsgudstjänst fattas av kyrkoherden. Beslutet får överklagas hos stiftets domkapitel, som då blir mottagare av personuppgifter. Domkapitlet är ett inomkyrkligt organ som har tillsyn och kan besluta i frågor som rör församlingens beslut om begravningsgudstjänster.

Hur länge sparas personuppgifterna?

Pastoratet behandlar dina personuppgifter under tiden som pastoratet har ett behov av uppgifterna för att uppfylla ändamålet med behandlingen. Det finns i vissa fall särskilda bestämmelser för hur länge handlingar enligt begravningslagen ska behållas. Det finns också bestämmelser för hur länge handlingar ska behållas enligt kyrkostyrelsens beslut som gäller Svenska kyrkans egna handlingar. Församlingen behåller de allmänna handlingarna där dina personuppgifter förekommer så länge det behövs för att organisationen ska uppfylla dessa skyldigheter. Om det inte finns några särskilda bestämmelser bevaras handlingarna.

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om huruvida dina personuppgifter behandlas och om så sker få tillgång till dessa tillsammans med viss ytterligare information.

Du har även rätt att få dina personuppgifter rättade om felaktiga personuppgifter om dig behandlas. I vissa fall kan du även begära att komplettera personuppgifter som du anser är ofullständiga.

Du har även i vissa fall rätt till radering av personuppgifter. När dina personuppgifter behövs för att församlingen ska kunna fullgöra sitt uppdrag eller personuppgifterna framgår av en handling som omfattas av offentlighet har församlingen ingen möjlighet att radera uppgifterna.

Om församlingen behandlar personuppgifter om dig för att uppfylla ett avtal har du i vissa fall möjlighet att få ut personuppgifter som rör dig för att använda dessa på annat håll, exempelvis överföra uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.

Du har i vissa fall, till exempel om du har begärt att personuppgifterna ska rättas, möjlighet att kräva begränsning av behandlingen av dina personuppgifter.

Rätt att göra invändningar

När församlingen behandlar personuppgifter inom ramen för myndighetsutövning har du rätt att när som helst invända mot behandlingen. Om församlingen inte kan visa att det finns tvingande, berättigade skäl att fortsätta att behandla uppgifterna kommer församlingen upphöra med behandlingen.

Undantag till kostnadsfri information och åtgärder

Församlingen kan komma att ta ut en avgift eller vägra tillmötesgå en begäran från dig att få tillgång och information om vilka personuppgifter som behandlas eller om en åtgärd ska vidtas om begäran eller åtgärden är uppenbart ogrundad eller orimlig, särskilt på grund av dess repetitiva karaktär.

Varifrån dina personuppgifter hämtas

I vissa fall får församlingen information om dig från en annan person, t.ex. gravrättsinnehavaren eller en person som begär medling.

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss kan församlingen också komma att samla in personuppgifter från offentliga personregister. Dessa kontaktuppgifter samlas in för att vara säkra på att församlingen har rätt uppgifter till dig när församlingen ska kontakta dig i frågor som rör gravrätten.

Klagomål

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter strider mot lag har du rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Detta gör du genom att kontakta Datainspektionen.