Krematorieverksamheten

Etiska regler för krematorieverksamheten 

All personal som arbetar inom begravningsverksamheten skall alltid arbeta med värdighet, omtanke och utifrån etiska värderingar. Arbetsledningen skall informera nyanställda om de etiska reglerna och hålla dem levande genom att ta upp dem till diskussion vid personalmöten minst en gång om året. 

1. Krematoriepersonalens kompetens
All krematoriepersonal skall vara väl förtrogen med arbetet samt ha en lämplig och relevant utbildning inom såväl det tekniska som humanistiska området. Ingen skall arbeta ensam förrän vederbörande genomgått en ordentlig utbildning för arbetet i ett krematorium. Personalen skall också ges möjlighet till fortlöpande utbildning.

2. Krematoriets lokaler och utrustning
Tjänstgörande krematoriepersonal ansvarar för att det alltid hålls god ordning i krematorielokalerna, kylförvaringen, frysförvaringen och övriga lokaler i anslutning till krematorielokalerna. Detta innebär att lokalerna skall vara väl städade, utrustningen skall vara i funktionellt skick och lös utrustning som inte används förvaras på sin plats i skåp eller annat lämpligt utrymme.

3. Respektfull och värdig kremering
Kremeringen och askberedningen skall alltid genomföras på ett värdigt och respektfullt sätt och i en miljö som är öppen t.ex. för anhöriga och för studiebesök.

4. Identifiering och hantering av avlidna
Stoft skall alltid vara kistlagt när det överlämnas till huvudmannen. Stoftet/kistan skall hanteras med värdighet och så som religion eller tradition kräver. Kistan skall vara märkt med den avlidnes namn och personnummer på ett sådant sätt att märkningen inte kan lossna. Identitetskontrollbrickan skall tas bort vid gravsättning i minneslunden.

5. Kremering av stoft

Endast stoft efter en person som avlidit, eller dödfödd enligt begravningslagen 2 kap 3§, får kremeras vid krematoriet. Det skall föras kremationsjournal i enlighet med begravningsförordningen vid kremering.


6. Separata kremeringar
Varje kremering skall utföras separat för att tillförsäkra att ingen sammanblandning eller förväxling av aska kan ske.

7. Material vid kremering
Kistor och urnor skall vara utförda i enlighet med de rekommendationer som lämnats av Samrådsgruppen Begravningsbranschen Träindustrin (SBT).
Det är också viktigt att verka för att föremål som kan innebära risk för explosion eller skador på krematorieugnen eller miljön, inte läggs i kistan. Därför skall anhöriga, begravningsbyråpersonal med flera informeras om de risker som följer om t.ex. glasflaskor och batterier i leksaker läggs i kistan.

8. Hantering av rester efter kremering
I enlighet med begravningslagen skall sådana delar av stoftet inklusive metalldelar som inte har förbränts vid kremeringen tillföras askurnan. Inte i något fall får rester av tandguld lämnas ut till anhöriga, inte ens om den avlidna uttryckligen sagt att tandguldet skall tillfalla de anhöriga. De metalldelar som inte kan tillföras askurnan skall förvaras i anvisad låda. De skall vid lämpligt tillfälle grävas ned på anvisad plats på kyrkogården. Nedgrävningen skall ske på normalt gravdjup.

9. Förvaring av aska/urna
Aska/urna skall i avvaktan på gravsättning förvaras på ett betryggande och värdigt sätt.

10. Utlämning av aska/urna
Utlämnande av aska/urna skall ske under värdiga former och i en värdig miljö. Den som hämtar aska/urna skall identifiera sig och kvittera uthämtningen. Innan gravsättning/utförsel kan göras skall förvaltningens kansli/den som lämnar ut askan/urnan ha tagit del av handlingarna som styrker var askan/urnan skall gravsättas;
-skall askan spridas i naturen skall länsstyrelsens beslut visas upp för den som lämnar ut askan.
-skall askan sättas ner i en gravplats hos annan huvudman skall förvaltningens expedition kontakta denne för att informera om att askan kommer att lämnas ut och för att förvissa sig om att det är planerat för en gravsättning.
-skall askan föras ut ur landet skall utförselhandlingar visas upp för den som lämnar ut askan.
Observera att skatteverket kan meddela tillfälligt förbud mot gravsättning om medling pågår mellan de anhöriga om var gravsättningen skall äga rum.

Etiska regler
Krematorieverksamheten
Fastställt av Kyrkogårdsnämnden 09 09
Karlskrona stadsförsamling


Kontakt Krematoriet Karlskrona

Växel: 0455-619990